வராஹ மூர்த்தி

வராஹ மூர்த்தி - PoojaProducts.com
வராஹ மூர்த்தி ஸ்லோகம்

ஸுத்தஸ்படிக ஸங்காஸம் பூர்ண சந்த்ர நிபானநம்
கடிந்யஸ்த கரத்வந்த்வம் ஸ்ரீமுஷ்ணேஸம் நமாம்யஹம்
தயாநிதிம் தயாஹீநம் ஜீவாநாமார்த்திஹம் விபும்
தைத்யாந்தகம் கதாபாணிம் ஸ்ரீமுஷ்ணேஸம் நமாம்யஹம்

வராஹ மூர்த்தி லகு மந்திரம்

ஓம் வராஹ மூர்த்தயே நமஹ

வராஹ மூர்த்தி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் நாராயணாய வித்மஹே பூமிபாலாய தீமஹி
தன்னோ வராஹ ப்ரசோதயாத்

வராஹ மூர்த்தி மூல மந்திரம்

ஓம் நமோ பகவதே வராஹரூபாய பூர் புவஸ்ஸுவஹ
பதயே பூபதித்வம் மே தேஹி தாபய ஸ்வாஹா

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published