PoojaProducts — varahi

VASIYA VARAHI STHOTHIRAM IN TAMIL

Posted by SAVITHRI K on

VASIYA VARAHI STHOTHIRAM IN TAMIL

அஸ்வாரூடே ரக்தவர்ணே ஸ்மிதா ஸௌம்ய முகாம்புஜே ராஜ்ய ஸ்த்ரீ ஸர்வ ஜந்தூனாம் வசீகரண நாயிகே வசீகரண கார்யார்த்த புரா தேவேன நிர்மிதம் தஸ்மத் வஸ்ய வாராஹி ஸர்வான்மே வசமானவ யதா ராஜ மஹாக்ஞம் வசதரம் தனம் மஹா வசு மஹ்யம் ததாதி வாராஹி யதா த்வம் வசமானய அந்தர் பஹிஸ்ச மனசி வ்யாபாரேஷு சபாசு ச யதா மாமேவம் ஸ்மரேதி ததா வஸ்யம் வசம் குரு சாமரம் தோளிகாம் சத்ரம் ராஜ சின்னானி யட்சதி அபீஷ்டம் ஸம்ப்ரதோ ராஜ்யம் யதா தேவி வசம் குரு மன்மத ஸ்மரணாத் ராம ரதிர்யாது மயா ஸஹ ஸ்த்ரீ ரத்னேஷு மஹத் ப்ரேமா ததா ஜனய காமதே ம்ருக பக்ஷ்யாதய ஸர்வே மாம் த்ருஷ்ட்வா ப்ரேம மோஹிதா அனுகஸ்சதி மாமேவ த்வத் ப்ரசாதாத்யம் குரு வசீகரண காரார்த்த யத்ர யத்ர ப்ரயுஞ்சதி ஸம்மோஹனார்த்த வாதித்வா தத் கார்ய தத்ர கர்ஷய வசம்ஸ்தீதி சைவத்ர வஸ்ய கார்யேஷு...

Read more →

VASYA VARAHI STOTRAM IN ENGLISH

Posted by SAVITHRI K on

VASYA VARAHI STOTRAM IN ENGLISH

ASWAROODE, RAKTHAVARNE , SMITHA SOUMYA MUKHAMBUJE,RAJYASTHREE SARVA JANTHOONAAM VASEEKARANA NAYIKE. 1VASEEKARANA KARYARHTAA PURAA DEVENA NIRMITHAM,THASMAD VASYA VAARAHI SARVANME VASA MAANAVA. 2YADHAA RAJA MAHAJNAM , VASATHRAM, DHANAM, MAHA VASU,MAHYAM DADHAATHI VAARAHI YADHA THWAM VASAMAANAYA. 3ANTHAR BAHISCHA MANASI , VYAAPARESHU SABASHU CHA ,YADHAA MAAMEVAM SMARETHI, THADAA VASYAM VASAM KURU 4CHAMARAM, DHOLIKAAM, CHATHRAM, RAJA CHINNANI YACHATHI,ABHEESHTAM SAMPRADHO RAJYAM , YADHA DEVI VASAM KURU. 5MANMATHA SMARANATH RAMA , RATHIRYATHU MAYAA SAHA,STHREE RATHNESHU MAHAT PREMA THADHAA JANAYA KAMADHE. 6MRUGA PAKSHYADHAYA SARVE , MAM DRUSHTWAA PREMA MOHITHAA,ANUGACHATHI MAAM EVA , THWATHPRASADAADHYAM KURU. VASEEKARANA KAARARTHA YATHRA YATHRA PRAYUNCHATHI,SAMMOHANARTHA VADHITHWAA, THATH KARYA THATHRA KARSHAYA. 8VASAMSTHEETHI CHAIVATHRA , VASYA...

Read more →